News/Events

News

Naši kolegovia ocenení Cenami SAV

V pôsobivom prostredí Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach sa v utorok 3. júla popoludní uskutočnilo slávnostné oceňovanie vedeckých osobností, ktoré výraznou mierou výsledkami svojich prác prispeli v roku 2017 k zvyšovaniu vedeckého kreditu SAV. Na odovzdávaní výročných Cien SAV za tvorivú činnosť a výsledky vedeckovýáskumnej práce sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmnanová a ďalší čestní hostia z Kancelárie Prezidenta SR, vrcholní predstavitelia vysokých škôl, členovia Vedeckej rady SAV a najmä ocenené osobnosti.

Okrem iných osobností bol ocenený aj kolektív v zložení: Ing. Miroslav Ferko, PhD., z Centra experimentálnej medicíny SAV, Ing. Martin Nosko, PhD., z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Mgr. Silvia Podhradská, PhD., z Ústavu polymérov SAV, Ing. Alena Šišková, PhD., z Ústavu polymérov SAV a Ing. Pavol Farkaš, PhD., z Chemického ústavu SAV, za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja, osobitne za aktivity spojené s organizovaním projektu „Nájdi v sebe vedca“.

Súčasťou slávnostného udeľovania Cien SAV bolo aj oceňovanie pracovníkov SAV, ktorým sa v rámci kategórie Špičkových publikácií SAV podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach a ktorých špičkové vedecké monografie vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou.

V kategórii vedeckých publikácii s vysokým počtom citácií ocenenie získal ocenenie aj náš ďalší kolega Mgr. Zdenko Špitálsky, PhD. z Ústavu polymérov SAV za publikáciu: Carbon nanotube-polymer composites: Chemistry, processing, mechanical and electrical properties. Publikácia je review, ktoré sa zaoberá polymérnymi kompozitami plnenými uhlíkovými nanorúrkami. V prvej časti rozoberá možné povrchové modifikácie týchto uhlíkových nanočastíc s následnými možnými spôsobmi prípravy nanokompozitov.

More informations HERE.

SAV